Visie en missie

Informatie over Bibliotheek Meerssen

Beleidsvisie en missie

Bibliotheek Meerssen is actief voor de ruim 19.000 inwoners van de gemeente Meerssen, bestaande uit de kernen Bunde, Geulle, Rothem, Meerssen en Ulestraten. Met 8 enthousiaste medewerkers, ondersteund door ruim 60 vrijwilligers, zetten we ons in om van de bibliotheek een inspirerende plaats te maken waar iedereen welkom is om zich persoonlijk te ontwikkelen.

Visie & missie

Missie: De Bibliotheek Meerssen is een hoogwaardige en laagdrempelige toegangspoort tot informatie, educatie en cultuur. De Bibliotheek stimuleert en faciliteert individuen en maatschappelijke groeperingen bij levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en culturele ontwikkeling. De Bibliotheek Meerssen is er voor iedereen, maar in het bijzonder voor hen die extra steun kunnen gebruiken om ook volwaardig mee te kunnen doen.

Visie: Burgers moeten in deze tijd meer voor zichzelf en voor anderen (gaan) zorgen. Deelname aan de samenleving veronderstelt dat mensen toegang hebben tot de passende informatie, dat zij de wegen kennen, en dat zij geen kennis- of taalachterstand hebben. Als aan deze randvoorwaarden onvoldoende wordt voldaan, kan meedoen en zelfredzaamheid moeilijker worden. De Bibliotheek Meerssen vindt het belangrijk om mensen hierbij te ondersteunen en steekt daarom expliciet in op de thema’s ‘informatie- en taalvaardigheid’ en ‘sociale verbondenheid’. De Bibliotheek Meerssen helpt mensen het beste uit zichzelf en anderen te halen. Deze visie sluit aan bij de toenemende maatschappelijk betekenis van de bibliotheek: de waardevolle ondersteuning die de bibliotheek kan bieden in het kader van preventie, het stimuleren van zelfredzaamheid en het faciliteren van maatschappelijke participatie.

Bestuurssamenstelling

  • I. Koch - Voorzitter
  • E. Schiffeleers - Vice-voorzitter
  • J. Clerx - Secretaris
  • C. van Laer- Vice-secretaris
  • J. Michielsen - Penningmeester
  • M. Schats
  • H. Hausoul
  • H. van Hoorn

Bibliotheek Meerssen onderschrijft de Governance Code Cultuur op hoofdlijnen.
Bestuursleden krijgen naast de vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten een vrijwilligersvergoeding van € 100 voor iedere maand, waarin zij deel hebben uitgemaakt van het bestuur. Deze vergoeding wordt door alle bestuursleden terug geschonken aan de stichting.

KvK nummer 41076576
RSIN 0094.05.690
BTW-nummer
NL 009405690B01

Contactgegevens
Past. Dom Hexstraat 16A, 6231 HG Meerssen, 043-3642411, info@bibliotheekmeerssen.nl

ANBI
De Bibliotheek Meerssen heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).
De regering stimuleert giften aan culturele instellingen. Een gift aan de bibliotheek kan daardoor een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.
Uw vrijwillige bijdrage aan de bibliotheek kunt u overmaken op rekeningnummer NL45RABO0132601834 t.n.v. de Bibliotheek Meerssen en o.v.v. Donatie.
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de officiële ANBI website of op de website van de belastingdienst. ANBI publicatie 2020 Bibliotheek Meerssen

Meerjarenbeleidsplan
Beleidsplan 2021-2024

Jaarverslag:
Jaarverslag 2022

Jaarrekening:
Samenvatting jaarrekening 2022


Beloningsbeleid: personeel valt onder CAO Openbare Bibliotheken.