Uitleenreglement Openbare Bibliotheek Meerssen

Uitleenreglement

1. Uitlening van media vindt alleen plaats aan ingeschreven leden van de
openbare bibliotheek. Iedereen kan als lener worden ingeschreven.

2. Inschrijving als lener vindt plaats na het voor akkoord ondertekenen van
het geldende uitleenreglement en na betaling van de vastgestelde
contributie. Bij inschrijving zal een legitimatie worden verlangd. Na
inschrijving wordt een exemplaar van de uitleenfolder beschikbaar gesteld.
Als bewijs van inschrijving wordt een lenerspas verstrekt. Door het in
ontvangst nemen van de lenerspas verklaart de lener zich akkoord met
opname van zijn persoonlijke gegevens in het computerbestand van het
automatiseringsnetwerk.

3. De lenerspas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de bibliotheek. Bij
opzegging van het lidmaatschap dient de lenerspas te worden ingeleverd
bij de bibliotheek.

4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar,
aanvangend op de eerste dag van de maand waarin de inschrijving plaats
heeft, en wordt, behoudens het bepaalde in artikel 6, na het eerste jaar
stilzwijgend omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd.

5. Bij verlenging van het lidmaatschap wordt de op het tijdstip van de
verlenging geldende contributie geheven.

6. Na het eerste jaar van lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het
restitutiebedrag wordt berekend naar de periode tussen de
beëindigingsdatum en het einde van het lopend lidmaatschapsjaar.

7. Verlies of diefstal van de lenerspas dient onmiddellijk bij de bibliotheek
gemeld te worden. Tot het moment van melden is de houder van de pas
verantwoordelijk voor de met die pas geleende media en aansprakelijk
voor eventuele kosten.
Ter beoordeling van het hoofd van de bibliotheek kan, tegen vergoeding
van de daarvoor vastgestelde kosten, een vervangende lenerspas
(duplicaat) worden verstrekt.

8. Adreswijzigingen dienen door de lener zo spoedig mogelijk te worden
gemeld. Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een
adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

9. Op vertoon van de lenerspas kan per keer een in de bijlage bij dit
reglement vermeld aantal media worden geleend voor de daarbij
aangegeven uitleentermijn. In bijzondere gevallen (studiedoeleinden,
scripties, spreekbeurten) kunnen deze aantallen ter beoordeling van de
bibliothecaris worden verhoogd.

10. Alvorens de lener de media leent, dient hij zich te overtuigen van de
goede staat ervan. De gebruik(st)er van boeken en andere media is
aansprakelijk voor schade door zijn/haar toedoen ontstaan als gevolg van
verlies, beschadiging of oneigenlijk gebruik van de hem/haar ter
beschikking gestelde materialen.
Voor schade, ontstaan door toedoen van minderjarigen, zijn de ouders
aansprakelijk.
Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.

11. Niet in de bibliotheek aanwezige media kunnen worden gereserveerd of
aangevraagd. De aanvraagkosten zijn bij het afhalen van het
aangevraagde te voldoen. Portokosten voor het verzenden van media van
en naar andere bibliotheken worden bij de aanvrager in rekening
gebracht. Deze wordt bij het plaatsen van de aanvraag hierover geïnformeerd.

12. Op verzoek van de lener kan de uitleentermijn worden verlengd indien het
betreffende medium niet door een ander is gereserveerd.
Indien voor het lenen van een medium uitleengeld geheven wordt, is bij
verlenging van de uitleentermijn deze vergoeding opnieuw verschuldigd.

13. Bij overschrijding van de uitleentermijn, zonder dat verlenging is
toegestaan, is de vastgestelde boete, als in de bijlage vermeld,
verschuldigd. Indien een openstaand bedrag dat hoger is dan het door de
directie vastgesteld maximum na een door de directie bepaald tijdstip niet
betaald is, wordt een herinnering gestuurd. Daarna volgt een aanmaning.
Indien het openstaand bedrag dan nog niet betaald wordt, wordt het
incassobureau ingeschakeld.

14. lid 1
Middels acceptatie verklaart de lener de geleende media in goede staat te
hebben ontvangen. De lener is aansprakelijk voor schade aan of verlies
van het geleende vanaf het moment van acceptatie totdat de retournering
is geregistreerd door de bibliotheek. Op verzoek van de lener wordt een
ontvangstbewijs voor de teruggebrachte media verstrekt.

lid 2
Indien de lener de media niet binnen de uitleentermijn retourneert,
ontvangt hij van of namens de bibliothecaris een schriftelijke
herinnering voor teruggave van de media. Indien de lener hierop niet
reageert en de media niet retourneert, ontvangt hij van of namens de
bibliothecaris een aanmaning tot teruggave van de media. Indien hierop
nog niet gereageerd wordt, wordt het incassobureau ingeschakeld.

lid 3
Het geleende wordt geacht onherroepelijk verloren te zijn indien het niet
binnen een maand na de aanmaning wordt teruggebracht.

lid 4
In geval van verlies of schade wordt aan de lener door of namens de
bibliothecaris de geschatte prijs van een vervangend exemplaar,
vermeerderd met administratiekosten van € 2,50 en eventuele
incassokosten, in rekening gebracht. De incassokosten bedragen 15% van
de te vergoeden vervangingswaarde van de geleende media, met een
minimaal bedrag van € 25,-.

lid 5
De lener zal de schade, bedoeld in lid 3, ten spoedigste vergoeden, doch
uiterlijk binnen een maand na de tweede aanmaning. Indien dit niet
gebeurt, wordt het incassobureau ingeschakeld. Alle kosten, zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de bibliotheek moeten
worden gemaakt indien de lener deze of enig andere verplichting uit dit
uitleenreglement niet nakomt, zijn voor rekening van de lener.

15. Het bij herhaling overschrijden van de uitleentermijn, het uitlenen van
media aan derden of anderszins overtreden van het bibliotheek- of
uitleenreglement kan tot uitsluiting van bibliotheekgebruik leiden. Van
deze uitsluiting ontvangt de lener schriftelijk bericht, onder opgave van
redenen.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 24 februari 2014